Standort
Západná ulica 48 Prievidza 971 01
Kontakt
Haben Sie noch Fragen? +421 905 406 301

GDPR

Slovenská mutácia

Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia sú platné od 24.5.2018.

Zá­leží nám na ochrane Vášho sú­kro­mia. Preto si pro­sím po­zorne pre­čí­tajte tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia (ďa­lej len „Pod­mienky ochrany sú­kro­mia“).

Tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia pod­robne po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese info@ahatech.sk.

Ak sa v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia po­u­žíva po­jem „My“, „Ja“, „Ahatech“ a podobne má sa tým na mysli AHAtech s.r.o. Diviacka Nová Ves 277, 97224, IČO: 36 337 137, DIČ: 2021855132.

Na účely týchto Pod­mie­nok majú na­sle­dovné pojmy tento vý­znam:„Osobné údaje“ zna­me­najú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťa­hujú ku kon­krét­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, ktorá je iden­ti­fi­ko­va­teľná alebo by pro­stred­níc­tvom týchto úda­jov mohla byť iden­ti­fi­ko­vaná a ktoré spra­cúvame na nie­ktorý z úče­lov uve­de­ných v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.„Pre­vádz­ko­va­teľ“ zna­mená kon­krétnu osobu, ktorá ur­čuje účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov a je ním AHAtech s.r.o. Diviacka Nová Ves 277, 97224, IČO: 36 337 137, DIČ: 2021855132. v sú­lade s týmto Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

„Spro­stred­ko­va­teľ“ zna­mená iná osoba ako Pre­vádz­ko­va­teľ v da­nom prí­pade, ktorá v mene Pre­vádz­ko­va­teľa v kon­krét­nom prí­pade spra­cúva Osobné údaje.„GDPR“ zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.„Web“ zna­mená we­bové stránky, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je Pre­vádz­ko­va­teľ pre­vádz­ko­va­ných na in­ter­ne­to­vej do­méne ahatech.sk. Web za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne.

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

1. Aké Osobné údaje o Vás zís­ka­vame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete:

Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že

a. sa roz­hod­nete na webe vy­pl­niť nie­ktorý z kon­takt­ných for­mu­lá­rov pre za­sie­la­nie správ

b. sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sám zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však ne­môžeme re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť alebo ne­môže s Vami uzat­vo­riť zmluvu.

Zod­po­ve­dáte za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov a my sa budeme na správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť týchto Osob­ných úda­jov spo­lie­hať. Ne­zod­po­vedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­koľ­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo ne­prav­di­vých Osob­ných úda­jov.

2. Osobné údaje, ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia webu

Môžeme zís­ka­vať aj údaje, ktoré umož­ňujú Vašu iden­ti­fi­ká­ciu aj ne­priamo. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje:

a. in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na web, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení;

b. dáta lo­gov, ktoré pred­sta­vujú dáta a in­for­má­cie, ktoré naše ser­very au­to­ma­ticky ukla­dajú ke­dy­koľ­vek pri­stu­pu­jete k webu (najmä IP ad­resa, čas prí­stupu, údaje o har­dware a soft­ware, ktorý po­u­ží­vate, po­čet kli­kov, stránky, ktoré uvi­díte alebo ich po­ra­die a čas, ktorý na strán­kach strá­vite a iné);

c. údaje o Va­šom po­u­ží­vaní webu;

d. in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov, a to vrá­tane co­okies a mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov na­šich par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí;

e. in­for­má­cie zís­kané mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí re­klam­ného ban­neru alebo od­kazu a aj in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách na strán­kach tre­tích strán (ako napr. vy­hľa­dá­va­čoch a so­ciál­nych sie­ťach a iných weboch);

f. in­for­má­cie, ktoré zís­kame pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami, napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ (Like But­ton) a po­dobné.

Vyš­šie uve­dené údaje ne­umož­ňujú samo o sebe iden­ti­fi­ko­vať kon­krétnu ži­júcu fy­zickú osobu. Vyš­šie uve­dené údaje sa stá­vajú Osob­nými údajmi v mo­mente kedy ich pri­ra­díme ku kon­krét­nej iden­ti­fi­ko­va­nej alebo iden­ti­fi­ko­va­teľ­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, napr. v prí­pade po­u­ží­va­nia webu s pri­hlá­se­ným uží­va­teľ­ským kon­tom.

3. Osobné údaje, ktoré zís­kame od tre­tích osôb

Prevádzkovateľ môže zís­ka­vať aj Osobné údaje od tre­tích osôb a tieto Osobné údaje kom­bi­no­vať s Osob­nými údajmi, ktoré web zís­kal od Vás. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce Osobné údaje:

a. údaje od pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí (Go­ogle, Fa­ce­book) ak ste sa roz­hodli zria­diť svoje uží­va­teľ­ské konto pro­stred­níc­tvom slu­žieb týchto tre­tích strán. V ta­kom prí­pade Vás pre­vádz­ko­va­teľ so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) vy­zve na od­sú­hla­se­nie po­skyt­nu­tia Osob­ných úda­jov a na zá­klade tohto sú­hlasu tieto Osobné údaje pre­vádz­ko­va­teľ da­nej so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) poskytne nám.

2. Akým spô­so­bom Vaše osobné údaje spra­cú­vame?

Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia a za úče­lom uve­de­ným niž­šie v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

1. Pl­ne­nie zmluv­ných po­vin­nosti

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu v akom ste vy­pl­nili jed­not­livé po­lia kontaktného for­mu­lára za úče­lom poskytnutia informácie a iných Va­šich po­žia­da­viek a na­šich zá­väz­kov.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade Váš súhlas. Údaje nepoužívame na marketingové účely.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu nutnú na archiváciu fakturácie a zmluvy medzi Vami a nami, v prípade, že k plneniu zmluvy nedôjde, Vaše údaje budú vymazané.

2. Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu a spätného kontaktovania

Spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ na Vašu emai­lovú ad­resu, aby sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­duk­toch ak ste po­žia­dali o zaradenie do databázy uchádzačov.

Máme za to, že keď vy­pl­ňu­jete svoju emai­lovú ad­resu do for­mu­láru pre za­sie­la­nie správ vy­jad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu s cie­ľom po­nú­kať Vám in­for­má­cie a pro­dukty, ktoré pre Vás môžu byť re­le­vantné a zau­jí­mavé.

Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu kým nezru­šíte svoju účasť v marketingovom zozname alebo sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

3. Po­sky­to­va­nie, zlep­šo­va­nie a opti­ma­li­zá­cia pre­vádzky webu

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia webu špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky webu, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory webu, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia webu a pro­fi­lo­va­nia, zis­te­nia a za­brá­ne­nia zne­uží­va­nia webu (vrá­tane pre­ven­cie pred pod­vodmi, bez­peč­nost­nými in­ci­den­tami a inými po­dob­nými ak­ti­vi­tami), vy­hod­no­te­nia ri­zík a pl­ne­nia zá­kon­ných po­vin­ností.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky webu a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu exis­ten­cie Vášho účtu až do žiadosti o jeho výmaz, maximálne po dobu 6 rokov.

Ta­ké­muto spra­cú­va­niu mô­žete za­brá­niť za­ká­za­ním po­u­ží­va­nia alebo ukla­da­nia sú­bo­rov co­okies na Va­šom za­ria­dení tým, že zme­níte na­sta­ve­nie Vášho pre­hlia­dača. Nie­ktoré fun­kcie webu však po­tom ne­mu­sia fun­go­vať správne.

Mô­žete tiež od­strá­niť sú­bory co­okies, ktoré sa ulo­žili na Va­šom za­ria­dení. Mô­žete tiež zvo­liť pre­hlia­da­nie nášho webu v „pri­vát­nom re­žime“, ktorý ob­me­dzí roz­sah úda­jov ukla­da­ných sú­bormi co­okies. Bliž­šie in­for­má­cie o po­u­ží­vaní sú­bo­rov co­okies náj­dete tu.

4. Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prí­padne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb a po­sky­to­va­nia pod­pory.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 1 rok.

5. Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR

Spra­cúvame Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely pre­skú­ma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16 až 22 GDPR.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie na­šej zá­kon­nej po­vin­nosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti.

3. Komu sprí­stup­ňu­jeme Vaše Osobné údaje?

Sprí­stup­ňujeme Vaše Osobné údaje v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:

· ak taká po­vin­nosť vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb;

· ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich opráv­ne­ných zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT slu­žieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a pod..

S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a v mene webu. Všetci naši Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

4. Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov?

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva.

1. Právo na prí­stup k úda­jom

Máte právo po­ža­do­vať od nás po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie Osob­ných úda­jov môžeme spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o

· účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov;

· ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov;

· iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté, najmä o prí­jem­covi v tre­tej kra­jine alebo o me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii, ak je to možné;

· dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej ur­če­nia;

· práve po­ža­do­vať od nás opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov;

· práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov;

· zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás;

· exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­kého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil ne­správne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

3. Právo na vy­ma­za­nie

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby sme bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:

· už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;

· ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;

· na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;

· sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne,

· je dô­vod pre vý­maz spl­ne­nie po­vin­nosti podľa GDPR, oso­bit­ného pred­pisu alebo me­dzi­ná­rod­nej zmluvy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­lika via­zaná; alebo

· boli Osobné údaje zís­kane v sú­vis­losti s po­nu­kou slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti od nás podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (po­nuka slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti die­ťaťu).

4. Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia

Máte právo po­ža­do­vať, aby sme ob­me­dzili spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak:

· na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho nám ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov;

· spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia;

· už ne­pot­re­bujeme Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov;

· ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým sme overili, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi.

5. Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov

Máte právo po­ža­do­vať od nás aby sme Vám po­skytli Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo po­ža­do­vať aby sme pre­niesli tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

6. Právo na­mie­tať

Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľa­dom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov.

Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu.

Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ných nami na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho sú­hlasu.

7. Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov

Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska.

5. Bez­peč­nosť

1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov.

2. Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.

3. Časti webu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané nami. Nemáme žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osob­ných úda­jov.

6. Zmeny Pod­mie­nok

1. Sme opráv­není tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať.

2. Ak uro­bíme aké­koľ­vek zmeny v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové Pod­mienky ochrany sú­kro­mia na web a podľa po­treby Vás o zmene Pod­mie­nok ochrany sú­kro­mia bu­deme in­for­mo­vať aj pro­stred­níc­tvom emailu.

3. Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním (kaž­dou náv­šte­vou stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

7. Kon­tak­tujte nás

Ak máte otázky, do­tazy alebo žia­dosti k týmto Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia, chcete od­vo­lať sú­hlas alebo uplat­niť Vaše práva, kon­tak­tujte nás pro­stred­níc­tvom emai­lo­vej správy na emai­lo­vej ad­rese info@ahatech.sk.

8. Formulár pre žiadosti vyplývajúce s GDPR

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  English language

  Privacy Policy

  This Privacy Policy is effective on 24 May 2018.

  Protecting your privacy is important to us, so please read this Privacy Policy carefully.

  This Privacy Policy describes in detail how your personal information is individually collected, used, stored and disclosed. If you have any questions, queries or privacy requests, please contact us at info@ahatech.sk.

  Whenever this Privacy Policy uses first-person pronouns such as “we” and „I” and the name “Ahatech”, they have the meaning of AHAtech s.r.o. Diviacka Nová Ves 277, 97224, ID No: 36 337 137, Tax Reg. No 2021855132.

  For the purposes of this Privacy Policy, “Personal Data” means all personal data relating to a particular living natural person that is identifiable or could be identified through these data and processed for any of the purposes specified in this Privacy Policy; “Controller” means the specific person that determines the purpose for processing Personal Data, namely AHAtech s.r.o.  Diviacka Nová Ves 277, 97224, ID No: 36 337 137, Tax Reg. No 2021855132 in accordance with this Privacy Policy.

  “Processor” means any person other than the Controller that processes Personal Data on behalf of the Controller in a particular case; “GDPR” means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data; „Site“ means websites whose controller is the Controller operating on the Internet domain ahatech.sk. Site includes all and any part of the website, its subpages, content, source and machine codes as it is at any time available and operated on the above domain.

  Your Personal Data are processed by us in compliance with the GDPR and Act No. 18/2018 Coll. on protecting personal data and amendment of certain laws.

  1. What Personal Data do we collect about you?

  1. Personal data you give us:

  You provide us with Personal Data in the following cases:

  a. When you opt in the Site to complete any of the contact forms for sending messages

  b. When you decide to e-mail us:

  Any Personal Data you give us voluntarily, where you are required to consider the scope of the Personal Data you are going to provide.  Unless you provide some Personal Data, however, we can neither respond to your initiative or request, nor enter into a contract with you.

  You are responsible for the accuracy, completeness and truthfulness of the Personal Data you provide and we will rely on the accuracy, completeness, and truthfulness of such Personal Data. We are not responsible for any damages caused to you or any third party in connection with the disclosure of incorrect, incomplete and/or untrue Personal Data.

  2. Personal Data collected by us from your use of the Site

  We may also collect data that identify you indirectly. This primarily concerns the following data:

  a. Information and data from the devices you use to access the Site, which may include general information about your device;

  b. Data logs, namely data and information our servers automatically store whenever you access the Site (in particular, IP address, access time, hardware and software data you are using, number of clicks, pages you see and the order you see them, time spent on the site and more);

  c. Data about your use of the Site;

  d. Information obtained through cookies and other programs for monitoring users, including cookies and monitoring programs used by our partners or social network operators;

  e. Information obtained from monitoring user activities after clicking on an ad banner or link, and also information on third party activities (such as searches, social networks and other websites);

  f. Information we obtain through social plug-ins operated by third parties, for example, Facebook “likes” and similar buttons.

  The above data alone do not enable a particular living natural person to be identified. The above data become Personal Data at the moment when they are assigned by us to a particular identified or identifiable living natural person, for example when you use the Site with a logged-in user account.

  3. Personal data obtained by us from third parties

  The Controller may also collect Personal Data from third parties and the Personal Data is combined with the Personal Data we collect from you. This primarily concerns the following Personal Data:

  a. Data from social network operators (Google, Facebook), if you opt to set up your user account through these third party services. In this case, your social network operator (Google, Facebook) will ask you to approve the provision of Personal Data, and by doing so, we will be provided with these Personal Data by the social network operator (Google, Facebook).

  2. How your Personal Data is processed?

  The Controller processes your Personal Data in the scope of, and in accordance with, the Privacy Policy and for the purposes set out below herein.

  1. Contractual obligations

  We process your Personal Data insofar as you complete the fields in the contact form for providing your information and to meet your other requirements and our obligations.

  In this case, the legal basis for processing your Personal Data is your consent. The data will not be used by us for marketing purposes.

  Your Personal Data will then be processed and retained for as long as is necessary for the archiving of invoices and contracts between you and us, where your data will be erased if the contract is not performed.

  2. Newsletter (messages for direct marketing and re-contacting purposes)

  Your Personal Data are processed in the scope of your full name and e-mail address for the purposes of sending messages to your e-mail address in order to inform you about news and keep you up-to-date on product information, if you have applied to be included in our newsletter database.

  It is understood that when you fill in your e-mail address in the newsletter form, you agree to be sent direct marketing messages (through the newsletter).

  The legal basis for the processing of your Personal Data in this case is our legitimate interest in direct marketing, with the intention of offering you information and products that can be relevant and interesting to you.

  We will process your Personal Information for this purpose until you wish your name to no longer appear on the marketing list or you unsubscribe from the newsletter.

  3. Providing, improving, and optimising site traffic

  Your Personal Data, including data obtained from your use of the Site, are processed by us as specified above for the purposes of providing, improving and optimising the Site’s operation, to enhance its use, to provide technical support, analytical and statistical evaluation of site use and for profiling, (including fraud prevention, security incidents and other similar activities), risk assessment and to meet legal obligations.

  In this case, the legal basis for processing your Personal Data is our legitimate interest in ensuring the proper operation of the Site and the optimisation of its functionalities.

  Your Personal Data will be processed for as long as your account exists, until you request it to be cancelled, for a maximum of six (6) years.

  You can prevent such processing by changing your browser setting to prohibit the use or saving of cookies on your device. However, some features of the Site may not work correctly.

  You can also remove cookies stored on your device. You can also choose to browse our site in „private mode“, which limits the scope of data to be stored by cookies. You can find more information about using cookies here.

  4. Answering questions, requests, queries

  Your full name, e-mail address, telephone number and any other information you decide to communicate in the query form or have e-mailed will be processed by us for the purpose of contacting you and answering your questions, requests or inquiries, or any other activities we have done in connection with your question, request, or inquiry.

  In this case, the legal basis for processing your Personal Data is our legitimate interest in ensuring proper services and providing support.

  Your Personal Data will be processed for the time necessary to answer your question, request or query, or if any other action is taken in connection with your question, request or query, but for no longer than 1 year.

  5. Handling of requests related to the exercise of rights provided for data subjects under the GDPR

  Your full name, e-mail address, telephone number and any other information you decide to communicate in the query form or have e-mailed will be processed by us for the purposes of reviewing, assessing and acting upon your request, and handling and providing you with information about your request concerning the exercise of your rights under Articles 16-22 of the GDPR.

  The legal basis for processing your Personal Data is in this case the fulfilment of our statutory responsibilities.

  Your Personal Data will then be processed and stored for 10 years from the date of receipt of the application.

  3. Who has access to your personal data?

  We make your Personal Data available in the following cases:

  · Where such an obligation results from legislation, in particular when requested by law enforcement agencies, courts, other public authorities and other authorised persons;

  · When it is necessary to fulfil our obligations and ensure our legitimate interests, especially to our attorneys, consultants, auditors, IT service providers, marketing firms, advertising agencies and other concerned institutions.

  We have entered into personal data processing contracts with entities that have the status of a Processer under the GDPR and Processors always process Personal Data according to our instructions and on the Site’s behalf. All our Processors process Personal Data in accordance with this Privacy Policy.

  4. What are your rights in connection with the protection of your Personal Data?

  As a data subject, you have the following rights in relation to the processing of your Personal Data.

  1. Right of access to data

  You have the right to require from us confirmation as to whether or not the Personal Data concerning yourself are being processed and access to the Personal Data (you may be charged us by for re-accessing Personal Data) and information about the following:

  · Purposes of processing of your Personal data;

  · Categories of Personal Data concerned;

  · Recipients or categories of recipient to whom the Personal Data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations, where possible;

  · Retention period for Personal Data or, if not possible, the criteria used to determine that period;

  · The right to request from us rectification of Personal Data concerning a data subject, erasure of Personal Data or restriction of the processing thereof, or to object to such processing of Personal Data;

  · The right to initiate proceedings for protection of Personal Data;

  · Sources of Personal Data if it was not collected from us;

  · The existence of automated decision-making, including profiling, especially information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing of the Personal Data for the data subject.

  2. Right to rectification

  You have the right to request from us without undue delay the rectification of inaccurate Personal Data concerning yourself and taking into account the purposes of the processing of the Personal Data, and also the right to have incomplete personal data completed.

  3. Right to erasure

  You have the right to request from us the erasure of Personal Data concerning yourself in the following cases:

  The personal data are no longer necessary in relation to the purpose for which they were collected or otherwise processed;

  · If you have withdrawn your consent to the processing of your Personal Data and there is no other legal ground for processing them;

  · When you object to the processing of your Personal Data;

  · When your Personal Data have been unlawfully collected;

  · When the ground for erasure is compliance with an obligation provided in the GDPR, special regulations or international treaty to which the Slovak Republic is bound; or

  · When Personal Data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8 (1) of the GDPR (offer of information society services to children).

  4. Right to restriction of processing

  You have the right to request restriction of the processing of your Personal Data in the following cases:

  · When you contest the accuracy of Personal Data, for a period enabling the accuracy of Personal Data to be verified;

  · When the processing of Personal Data is unlawful and you oppose the erasure of Personal Data and request the restriction of their use instead;

  · When the Personal Data are no longer needed for the purpose of processing thereof, but they are required by you for the exercise or defence of legal claims;

  ·When you object to the processing of your Personal Data until the verification period or legitimate interests for processing Personal Data override your own legitimate interests.

  5. Right to portability of Personal Data

  You have the right to require us to provide you with Personal Data relating to you in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to require the transmission of those Personal Data to another controller, but only if the legal basis for processing them is your consent or performance of a contract, while the processing is carried out by automated means.

  6. Right to object

  You have the right to object, on grounds relating to your particular situation concerning the processing of your Personal Data, including profiling performed on the legal basis of our legitimate interest.  Based on your objection, we will evaluate, in the light of your particular situation, whether the protection of your legitimate interest, your rights and your freedoms override our legitimate interests that we monitor through the processing of your Personal Data, or if the legitimate grounds is for demonstrating, exercising or defending our legal claims.

  You have the right to object to the processing of Personal Data for the purposes of direct marketing.

  You have the right anytime to withdraw your consent to the processing of Personal Data. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing Personal Data based on consent before its withdrawal.  Withdrawal of consent does not cover the processing of Personal Data carried out by us on a legal basis other than your consent.

  7. Right to initiate proceedings on the protection of Personal Data

  You have the right to initiate data protection processing proceedings before the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic or another supervisory authority at the place of residence.

  5. Security

  1. All Personal Data collected and processed by us is protected by appropriate technical means and security measures to prevent unauthorised access to such Personal Data or their misuse. We are constantly improving and implementing new administrative, technical and organisational measures to ensure the adequate security of Personal Data.

  2. Notwithstanding all our measures, it is important to keep in mind that data transmission over the Internet or any electronic data storage cannot be 100% secure.

  3. Parts of the Site may contain links to third party websites and services that are not owned or operated by us. We have no control over these websites and services. These websites may use their own tools to obtain information and data about you, including your Personal Data.

  6. Policy changes

  1. We are entitled to change or modify the Privacy Policy at any time.

  2. If any changes to the Privacy Policy are made by us, the new Privacy Policy will be published on the site and, if necessary, we will e-mail you any change in the Privacy Policy.

  3. The amended Privacy Policy will enter into force and effect at the moment when we have determined the effective date thereof and, by visiting the site, you agree to the new Privacy Policy.

  7. Contact us

  If you have questions, queries or requests regarding this Privacy Policy or if you want to withdraw consent or exercise your rights, please e-mail us at info@ahatech.sk.

  8. Form for GDPR requests

   Deutsche Mutation

   Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre (Privacy Policy)

   Diese Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre gelten ab dem 24.5.2018.

   Uns liegt am Schutz Ihrer Privatsphäre. Lesen Sie daher bitte aufmerksam diese Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre (nachfolgend nur „Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre“ genannt).

   Diese Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre beschreiben detailliert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten gewinnen, verwenden, speichern und eventuell bei einzelnen Tätigkeiten veröffentlichen. Im Fall von Fragen, Anregungen oder Anträgen bezüglich des Schutzes Ihrer Privatsphäre kontaktieren Sie uns bitte unter der Adresse info@ahatech.sk.

   Wenn in diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre die Begriffe „Wir“, „Ich“, „Ahatech“ und ähnliche verwendet werden, meinen wir damit die AHAtech s.r.o., Diviacka Nová Ves 277, 97224, FN: 36 337 137, ST.-NR.: 2021855132.

   Für die Zwecke dieser Bedingungen haben folgende Begriffe diese Bedeutung: „Personenbezogene Daten“ bedeutet alle personenbezogenen Daten, die sich auf eine konkrete lebende natürliche Person beziehen, die identifizierbar ist oder mittels dieser Daten identifiziert werden könnte, und die wir für einige in diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre angeführte Zwecke verarbeiten. „Betreiber“ bedeutet eine konkrete Person, die den Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt und dies ist die AHAtech s.r.o., Diviacka Nová Ves 277, 97224, FN: 36 337 137, ST.-NR.: 2021855132, dies im Einklang mit diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre.

   „Vermittler“ bedeutet eine andere Person als der Betreiber im betreffenden Fall, die im Namen des Betreibers in einem konkreten Fall personenbezogene Daten verarbeitet. „DSGVO“ bedeutet Datenschutzgrundverordnung, also die Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und über die freie Bewegung dieser Daten. „Web“ bedeutet Webseiten, die der Betreiber auf der Internetdomäne ahatech.sk betreibt. Das Web beinhaltet alle und jegliche Teile der Webseiten, deren Unterseiten, deren Inhalt, Quell- und Maschinencodes wie sie jederzeit verfügbar sind und auf der oben angeführten Domäne betrieben werden.

   Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit der DSGVO und dem Gesetz Nr. 18/2018 GBl. über den Schutz personenbezogener Daten und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze.

   1. Welche personenbezogenen Daten über Sie gewinnen wir?

   1. Personenbezogene Daten, die Sie uns gewähren:

   Personenbezogene Daten gewähren Sie uns im Fall, dass

   a. Sie sich entscheiden, auf der Webseite eines der Kontaktformulare für die Sendung von Nachrichten auszufüllen

   b. Sie sich entscheiden, uns per E-Mail zu kontaktieren;

   Sie gewähren uns jegliche personenbezogenen Daten freiwillig und Sie sind verpflichtet, selbst abzuwägen, in welchem Maß Sie uns solche personenbezogenen Daten gewähren. Ohne die Gewährung einiger personenbezogener Daten können wir allerdings nicht auf Ihre Anfrage oder Antrag reagieren oder einen Vertrag mit Ihnen schließen.

   Sie haften für die Richtigkeit, Vollständigkeit und wahrheitsgemäß gewährte personenbezogene Daten und wir werden uns auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und der Wahrheit entsprechende Angabe dieser personenbezogenen Daten verlassen. Wir haften für keine Schäden, die Ihnen oder einer dritten Person in Zusammenhang mit der Angabe falscher, unvollständiger oder nicht wahrheitsgemäßer personenbezogener Daten entstehen könnten.

   2. Personenbezogene Daten, die wir aus Ihrer Benutzung der Webseite gewinnen

   Wir können auch Daten gewinnen, die uns auch indirekt eine Identifikation Ihrer Person ermöglichen. Es handelt sich vor allem um folgende Daten:

   a. Informationen und Daten aus der Einrichtung, die Sie für den Zugang zur Webseite verwenden, die allgemeine Informationen über Ihre Einrichtung beinhalten können;

   b. Logdaten, die Daten und Informationen darstellen, die unsere Server automatisch immer speichern, wenn Sie die Webseite besuchen (besondere IP-Adresse, Zeit des Zutritts, Daten über Hardware und Software, die Sie verwenden, Anzahl der Klicks, der Seiten, die Sie sehen oder deren Reihenfolge und die Zeit, die Sie auf diesen Seiten verbringen und anderes);

   c. Daten über Ihre Benutzung der Webseiten;

   d. Informationen, die mittels der Cookie-Dateien und anderen Programmen zum Monitoring der Nutzer gewonnen werden, und dies einschließlich der Cookies und Monitoringprogramme unserer Partner oder der Betreiber sozialer Netzwerke;

   e. Informationen, die durch das Monitoring der Aktivitäten der Nutzer nach dem Anklicken von Werbebannern oder Links gewonnen werden, wie auch Informationen über Aktivitäten auf den Seiten dritter Parteien (wie z. B. Suchmaschinen und soziale Netzwerke und andere Webseiten);

   f. Informationen, die wir mittels sozialer Plug-Ins dritter Parteien gewinnen, z. B. Facebook „Gefällt mir“ (Like Button) und Ähnliches.

   Die oben angeführten Daten ermöglichen nicht von selbst die Identifikation einer konkreten lebenden natürlichen Person. Die oben angeführten Daten werden in dem Moment zu personenbezogenen Daten, wenn wir sie einer konkreten identifizierten oder identifizierbaren lebenden natürlichen Person zuordnen, z. B. im Fall der Benutzung der Webseite mit einem angemeldeten Nutzerkonto.

   3. Personenbezogene Daten, die wir von dritten Personen gewinnen

   Der Betreiber kann personenbezogene Daten auch von dritten Personen gewinnen und diese personenbezogenen Daten mit personenbezogenen Daten kombinieren, die die Webseite von Ihnen erlangte. Es handelt sich vor allem um folgende personenbezogene Daten:

   a. Daten von den Betreibern sozialer Netzwerke (Google, Facebook), wenn Sie sich entschieden, ihr Nutzerkonto mittels der Dienstleistungen dieser dritten Parteien einzurichten. In einem solchen Fall fordert Sie der Betreiber des sozialen Netzwerks (Google, Facebook) zur Genehmigung der Gewährung personenbezogener Daten auf und auf Grundlage dieser Zustimmung gewährt der Betreiber des betreffenden sozialen Netzwerks  (Google, Facebook) uns diese personenbezogenen Daten.

   2. Auf welche Weise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

   Der Betreiber verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Umfang und im Einklang mit diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre und zu dem Zweck, der unten in diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre  angegeben ist.

   1. Erfüllung vertraglicher Pflichten

   Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Umfang, in dem Sie die einzelnen Felder des Kontaktformulars zum Zweck der Gewährung der Informationen und Ihrer Anforderungen und unserer Verpflichtungen ausfüllten.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist in diesem Fall Ihre Zustimmung. Die Daten verwenden wir nicht für Marketingzwecke.

   Ihre personenbezogenen Daten werden wir in diesem Fall für die erforderliche Dauer für die Archivierung der Rechnungen und der Verträge zwischen Ihnen und uns verarbeiten und speichern, im Fall, dass es nicht zur Erfüllung des Vertrags kommt, werden Ihre Daten gelöscht.

   2. Zusendung von Nachrichten für die Zwecke von Direktmarketing und Rückmeldung

   Es werden Ihre personenbezogenen Daten im Umfang Nachname, Vorname und E-Mail-Adresse für die Sendung von Nachrichten an Ihre E-Mail-Adresse verarbeitet, damit wir Sie über Neuheiten und aktuelle Informationen über Produkte informieren können, wenn Sie die Aufnahme in die Datenbank forderten.

   Wir sind der Meinung, dass wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse im Formular für die Zusendung von Nachrichten ausfüllen, Sie damit Ihre Zustimmung zur Zusendung von Direktmarketing (Newsletter) ausdrücken.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in diesem Fall unser berechtigtes Interesse der Realisierung von Direktmarketing mit dem Ziel, Ihnen Informationen und Produkte anzubieten, die für Sie relevant und interessant sein können.

   Ihre personenbezogenen Daten werden wir für diesen Zweck bis zu dem Zeitpunkt verarbeiten, zu dem Sie Ihre Beteiligung an der Marketingliste aufheben oder sich von der Zusendung von Direktmarketing (Newsletter) abmelden.

   3. Gewährung, Verbesserung und Optimierung des Betriebs der Webseite

   Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich der Daten aus Ihrer Benutzung der Webseite wie oben spezifiziert –  für die Gewährung, Verbesserung und Optimierung des Betriebs der Webseite, zur Erhöhung des Nutzerkomforts, zur Sicherstellung der technischen Unterstützung der Webseite, für die analytische und statistische Auswertung der Benutzung der Webseite und für Profilierung, Feststellung und Verhinderung des Missbrauchs der Webseite (einschließlich Betrugsprävention, Sicherheitszwischenfälle und andere ähnliche Aktivitäten), sowie für Auswertung der Risiken und Erfüllung der gesetzlichen Pflichten.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in diesem Fall unser berechtigtes Interesse an der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Webseite und an der Optimierung ihrer Funktionalität.

   Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Existenz Ihres Kontos bis zum Antrag auf dessen Löschung, maximal für die Dauer von 6 Jahren verarbeitet.

   Eine solche Verarbeitung können Sie durch das Verbot der Verwendung oder Speicherung von Cookie-Dateien auf Ihrer Einrichtung dadurch verhindern, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Einige Funktionen der Webseite könnten dann allerdings nicht mehr richtig funktionieren.

   Sie können Cookie-Dateien, die auf Ihrer Einrichtung gespeichert sind, auch entfernen. Sie können die Durchsicht unserer Webseite auch im „privaten Regime“ wählen, das den Umfang der durch Cookies gespeicherten Daten einschränkt. Nähere Informationen über die Verwendung von Cookie-Dateien finden Sie hier.

   4. Antworten auf Fragen, Anträge und Anmerkungen

   Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Umfang Vorname, Nachname,  E-Mail-Adresse, Telefonnummer und eventuell weitere Daten, die Sie uns mit dem Formular für Fragen oder per E-Mail für die Zwecke Ihrer Kontaktierung wie auch für die Zwecke der Erledigung Ihrer Fragen, Anträge oder Anmerkungen mitteilen, bzw. damit wir Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ihren Fragen, Anträgen oder Anmerkungen ausführen.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in diesem Fall unser berechtigtes Interesse an der Sicherstellung ordnungsgemäßer Dienstleistungen und Gewährung von Unterstützung.

   Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer verarbeitet, die für die Beantwortung Ihrer Fragen, Anträge oder Anmerkungen erforderlich ist, oder wenn andere Maßnahmen im Zusammenhang mit Ihrer Frage, Anträgen oder Anmerkungen erfolgen, allerdings nicht länger als 1 Jahr.

   5. Erledigung von Anträgen im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Rechten betroffener Personen gemäß DSGVO

   Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Umfang Vorname, Nachname,  E-Mail-Adresse, Telefonnummer und eventuell weitere Daten, die Sie uns mit dem Formular für Fragen oder per E-Mail für die Zwecke der Überprüfung, Beurteilung, Ausführung von Tätigkeiten, Erledigung und Informierung über die Erledigung Ihres Antrags oder für die Geltendmachung einiger der Rechte gemäß Artikel 16 bis 22 der DSGVO mitteilten.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in diesem Fall die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten.

   Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Fall für die Dauer von 10 Jahren ab dem Tag der Zustellung des Antrags verarbeitet und gespeichert.

   3. Wem machen wir Ihre personenbezogenen Daten zugänglich?

   Wir machen Ihre personenbezogenen Daten in folgenden Fällen zugänglich:

   · wenn sich eine solche Pflicht aus den geltenden Rechtsvorschriften ergibt, insbesondere auf Antrag von Strafverfolgungsorganen, Gerichten, anderen Organen der öffentlichen Macht oder anderen berechtigten Personen;

   · wenn dies für die Erfüllung unserer Pflichten erforderlich ist und bei der Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen insbesondere durch unseren Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, IT-Anbieter, Marketing- und Werbeagenturen u. Ä.

   Mit Personen, die eine Stellung als Vermittler haben, schließen wir im Einklang mit der DSGVO Verträge über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Vermittler verarbeiten diese personenbezogenen Daten immer auf Grundlage der Anweisungen und im Namen der Webseite. Alle unsere Vermittler verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre.

   4. Ihre Rechte im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten?

   Als betroffene Person haben Sie in Beziehung zur Verarbeitung personenbezogener Daten folgende Rechte.

   1. Recht auf Zugang zu den Daten

   Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber anzufordern, ob Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und den Zugang zu den personenbezogenen Daten zu fordern (für den wiederholten Zugang zu personenbezogenen Daten können wir eine Gebühr erheben) und die Information über

   · die Zwecke der Verarbeitung der personenbezogenen Daten;

   · die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten;

   · Identifikationen des Empfängers oder der Kategorie des Empfängers, dem personenbezogene Daten gewährt wurden oder gewährt werden sollen, insbesondere über Empfänger in Drittländern oder über internationale Organisationen, wenn dies möglich ist;

   · die Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten; wenn dies nicht möglich ist, Informationen über die Kriterien ihrer Festlegung;

   · das Recht, von uns die Berichtigung personenbezogener Daten der betroffenen Person zu fordern, sowie deren Löschung oder Einschränkung ihrer Verarbeitung, oder über das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einzulegen;

   · das Recht, einen Antrag auf Beginn eines Verfahrens zum Schutz personenbezogener Daten einzureichen;

   · die Quelle der personenbezogenen Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht von Ihnen gewonnen wurden;

   · die Existenz einer automatisierten individuellen Entscheidung, einschließlich Profilierung, insbesondere Informationen über angewendete Verfahren, wie auch über die Bedeutung und die voraussichtlichen Folgen einer solchen Verarbeitung personenbezogener Daten für die betroffene Person.

   2. Recht auf Berichtigung

   Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung falscher personenbezogener Daten zu fordern, die Sie betreffen, und unter Berücksichtigung des Zwecks der Verarbeitung personenbezogener Daten auch das Recht auf Ergänzung Ihrer unvollständigen personenbezogenen Daten.

   3. Recht auf Löschung

   Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu fordern, wenn:

   diese nicht mehr für den Zweck erforderlich sind, für den sie gewonnen oder anders verarbeitet wurden;

   · Sie Ihre Zustimmung zu deren Verarbeitung widerriefen, und wenn keine andere Rechtsgrundlage für deren Verarbeitung existiert;

   · Sie Widerspruch gegen deren Verarbeitung einlegen;

   · Ihre personenbezogenen Daten ungesetzlich gewonnen wurden,

   · der Grund für die Löschung die Erfüllung der Pflichten gemäß DSGVO, einer Sondervorschrift oder einem internationalen Vertrag, an den die Slowakische Republik gebunden ist, ist; oder

   · die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Angebot von Dienstleistungen einer Informationsgesellschaft von uns gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO (Angebot von Dienstleistungen einer Informationsgesellschaft für ein Kind) gewonnen wurden.

   4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

   Sie haben das Recht zu fordern, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken, wenn:

   · Sie der Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, und dies während der Dauer, die uns die Überprüfung der Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht;

   · die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ungesetzlich ist, und wenn Sie der Löschung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung beantragen;

   · wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für den Verarbeitungszweck benötigen, aber wenn Sie diese für die Geltendmachung oder Verteidigung Ihrer Rechtsansprüche benötigen;

   · Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und zwar bis zum Zeitpunkt der Überprüfung, ob die berechtigten Gründe für deren Verarbeitung Ihre berechtigten Interessen überwiegen.

   5. Recht auf Übertragbarkeit personenbezogener Daten

   Sie haben das Recht, von uns zu fordern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, üblich genutzten und maschinell lesbaren Format gewähren, und das Recht, diese personenbezogenen Daten an einen anderen Betreiber zu übertragen, aber nur im Fall, dass die Rechtsgrundlage dafür Ihre Zustimmung oder die Erfüllung eines Vertrags ist, und wenn gleichzeitig die Verarbeitung mit automatisierten Mitteln erfolgt.

   6. Recht auf Widerspruch

   Sie haben das Recht, aus Gründen bezüglich Ihrer konkreten Situation der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, einschließlich einer Profilierung, die auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses erfolgt. Auf Grundlage Ihres Widerspruchs werten wir diesen aus, ob hinsichtlich Ihrer konkreten Situation der Schutz Ihres berechtigten Interesses, Ihrer Rechte und Freiheiten schwerer wiegt als unsere berechtigten Interessen, die wir mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verfolgen, oder ein berechtigter Grund der Nachweis, die Geltendmachung oder die Verteidigung unserer Rechtsansprüche ist.

   Sie haben das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten für Marketingzwecke zu widersprechen.

   Sie haben das Recht, jederzeit die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken zu widerrufen. Der Widerruf der Zustimmung hat keinen Einfluss auf die Gesetzlichkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten die auf dieser Grundlage vor dem Widerruf erfolgte. Der Widerruf der Zustimmung betrifft nicht die Verarbeitung personenbezogener Daten,  die von uns auf einer anderen Rechtsgrundlage oder auf Grundlage Ihrer Zustimmung erfolgt.

   7. Recht, ein Verfahren über den Schutz personenbezogener Daten zu initiieren

   Sie haben das Recht, ein Verfahren über den Schutz personenbezogener Daten beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik oder bei einem anderen Aufsichtsorgan am Wohnort einzuleiten.

   5. Sicherheit

   1. Alle personenbezogenen Daten, die wir sammeln und verarbeiten, werden angemessen durch technische Mittel und Sicherheitsmaßnahmen geschützt, damit es zu keinem unbefugten Zugang oder zum Missbrauch dieser personenbezogenen Daten kommt. Wir verbessern ständig und implementieren neue administrative, technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der angemessenen Sicherheit personenbezogener Daten.

   2. Ohne Berücksichtigung aller unserer Maßnahmen muss bedacht werden, dass die Übertragung von Daten über das öffentliche Internet und auch jegliche Speicherung elektronischer Daten nicht 100% sicher sein kann.

   3. Teile der Webseite können Links zu Webseiten oder Dienstleistungen dritter Parteien enthalten, die wir nicht besitzen oder die nicht von uns betrieben werden. Wir haben keine Kontrolle über solche Webseiten und Dienstleistungen. Diese Webseiten können eigene Instrumente für die Erlangung von Informationen und Daten über Sie, einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten, enthalten.

   6. Änderung der Bedingungen

   1. Wir sind berechtigt, diese Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre jederzeit zu ändern oder anzupassen.

   2. Wenn wir Änderungen dieser Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre vornehmen, neue Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre auf der Webseite platzieren und nach Bedarf ändern, werden wir Sie über die Änderung der Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre auch per E-Mail informieren.

   3. So geänderte Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre werden ab dem Moment gültig und wirksam, den wir als Tag der Gültigkeit und Wirksamkeit bestimmen, und durch die Benutzung (jeden Besuch der Seite) drücken Sie Ihre Zustimmung zu diesen neuen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre aus.

   7. Kontaktieren Sie uns

   Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Anträge zu diesen Bedingungen des Schutzes der Privatsphäre haben, Ihre Zustimmung widerrufen oder Ihre Rechte geltend machen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@ahatech.sk.

   8. Formular für einen Antrag, der sich aus der DSGVO ergibt